Czynności przed uruchomieniem falownika.

 Załącz zasilanie falownika po zamontowaniu jego obudowy przedniej. W czasie, gdy falownik jest zasilany nie zdejmuj obudowy.

 Nie obsługuj falownika mokrymi rękoma.

 Gdy falownik jest zasilany to nie dotykaj jego zacisków nawet wtedy, gdy na wyjściu nie ma napięcia.

 Jeżeli wybrano opcję ponownego samoczynnego rozruchu to po zaniku napięcia zasilania nie zbliżaj się do napędzanej maszyny. Oznacz maszynę tak, aby obsługa miała świadomość ponownego startu maszyny.

 Jeżeli ponowny automatyczny start maszyny może narazić obsługę na niebezpieczeństwo to należy wykonać obwód, który spowoduje zdjęcie rozkazu ruchu po zaniku napięcia.

 Przycisk STOP jest czynny, gdy włączona jest odpowiednia funkcja. Przygotuj oddzielny przycisk do zatrzymywania napędu w sytuacjach wyjątkowych.

 Jeżeli podany jest rozkaz ruchu, to usunięcie blokady falownika przyciskiem RESET może spowodować samoczynny rozruch silnika. Upewnij się, że zdjąłeś rozkaz ruchu przed skasowaniem blokady.

 Nie dotykaj wewnętrznych obwodów falownika, jeżeli jest on pod napięciem.

Nie stosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi niebezpieczeństwem porażenia obsługi i uszkodzenia falownika.

 Radiator falownika i opornik hamujący promieniują znaczne ilości ciepła osiągając wysoką temperaturę. Nie dotykaj ich.

 Z łatwością można nastawiać zakres regulacji prędkości obrotowej. Upewnij się czy zasilany silnik i napędzana maszyna mogą pracować w zadanym zakresie prędkości.

 Jeżeli silnik ma pracować z częstotliwością wyższą niż standartowe 50Hz to sprawdź u producenta czy jest to możliwe.

Nie stosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi niebezpieczeństwem porażenia obsługi i uszkodzenia falownika.

Uwagi:

(1) Sprawdź czy przewody zasilające falownik przyłączone są do zacisków L1 (L1), L2 i L3 (N), a przewody zasilające silnik do zacisków wyjściowych U (T1), V (T2), W (T3).
(2) Sprawdź czy nie ma pomyłek w połączeniach przewodów sygnałowych.
(3) Sprawdź czy obudowa falownika jest uziemiona.
(4) Sprawdź czy nie są uziemione inne zaciski (poza tymi, które powinny być uziemione).
(5) Sprawdź czy falownik jest zainstalowany w pozycji pionowej na ścianie i czy jako powierzchnię montażową zastosowano niepalny materiał, np. płytę stalową.
(6) Sprawdź czy nie ma zwarć spowodowanych przez resztki przewodów lub inne przedmioty pozostałe po pracach instalacyjnych. Sprawdź także czy nie pozostawiono wewnątrz falownika żadnych narzędzi.
(7) Sprawdź czy przewody wyjściowe nie są zwarte lub uziemione.
(8) Sprawdź czy nie ma poluzowanych wkrętów lub zacisków.
(9) Sprawdź czy maksymalna częstotliwość wyjściowa falownika odpowiada możliwościom technicznym maszyny.
(10) Nie używaj falownika ze zdjętą obudową przednia. Upewnij się czy obudowa przednia jest zamocowana i przykręcona zanim uruchomisz falownik.

Nigdy nie przeprowadzaj pomiarów rezystancji i prób napięciowych.

 

Praca próbna

Zakładamy sterowanie z pulpitu sterowania:
Ustawianie parametrów pracy: sygnał START i STOP są zadawane przy pomocy pulpitu sterowania.
Regulacja częstotliwości: Potencjometr na panelu sterowania.
Uruchamianie i zatrzymywanie przy pomocy przycisków na panelu sterowania.

Procedura uruchamiania falownika.

(1) Włącz zasilanie falownika i sprawdź czy włączyła się kontrolka POWER na panelu sterowania
(2) Ustaw funkcję [A| 02] na wartość [ 02].
(3) Ustaw funkcję [A| 01] na wartość [ 00].
(4) Sprawdź czy włączona jest lampka nad potencjometrem i obróć potencjometr.
(5) Start silnika następuje po naciśnięciu przycisku (RUN) co sygnalizuje kontrolka RUN.
(6) Sprawdź częstotliwość wyjściową za pomocą funkcji monitorującej [d| 01].
(7) Naciśnij przycisk (STOP/RESET) aby zahamować i zatrzymać silnik.

 

Sprawdź podczas biegu próbnego:

• Czy kierunek obrotu silnika jest właściwy?
• Czy nie nastąpiła blokada falownika podczas przyspieszania lub zwalniania?
• Czy wskazania prędkości obrotowej i częstotliwości są poprawne?
• Czy nie występują nienormalne wibracje i hałas silnika?

W przypadku gdyby w czasie testów nastąpiło wyłączenie nadnapięciowe lub nadprądowe to należy zwiększyć czas przyspieszania lub zwalniania.

Nie stosowanie się do powyższych uwag grozi niebezpieczeństwem porażenia obsługi i uszkodzenia falownika.

Nastawy fabryczne falownika (-FE / -FU)
Częstotliwość maksymalna: 50Hz / 60Hz Kierunek obrotów: Przód

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info