Falownik serii L100 posiadają zabezpieczenia powodujące samoczynne wyłączenie falownika w przypadku przeciążenia prądowego, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia zasilania. W takim wypadku wyjście falownika zostaje odłączone, natomiast silnik zostaje puszczony wybiegiem aż do zatrzymania. Ponowne uruchomienie falownika możliwe jest dopiero po wyresetowaniu falownika. W przypadku zadziałania funkcji zabezpieczających wyświetlany jest odpowiadający tej funkcji kod błędu.

 

Wyłączenie Opis Kod błędu
Zabezpieczenie nadprądowe Występuje w przypadku, gdy prąd wyjściowy przekracza ustalony poziom, to znaczy w przypadku zwarcia na wyjściu falownika, zablokowania silnika lub gwałtownego zwiększenia momentu obciążenia.

stała prędkość

[E 01] 

podczas zwalniania

[E 02] 

podczas przyspieszania

[E 03] 

w pozostałych przypadkach

[E 04] 

Zabezpieczenie przeciążeniowe Występuje w przypadku wykrycia przeciążenia obwodu silnikowego przez wewnętrzny termistor falownika. [E 05]
Zabezpieczenie nadnapięciowe Występuje, gdy napięcie stałe w obwodzie pośrednim przekroczy określony poziom z powodu przejęcia zbyt dużej energii odzyskiwanej przy hamowaniu silnika. [E 07] 

Błąd EEPROM

(Uwaga 1)

Występuje w przypadku zaistnienia problemów z wewnętrzną pamięcią falownika spowodowanych np. wpływem zakłóceń lub zbyt wysoką temperaturą.. [E 08] 
Zabezpieczenie podnapięciowe Obniżenie napięcia wejściowego falownika powoduje wadliwe działanie układu sterowania jak również zmniejszenie momentu napędowego i przegrzewanie silnika. Jeżeli napięcie obniży się poniżej ustalonego poziomu to wyjście falownika zostanie odłączone. [E 09] 
Błąd CPU Występuje w przypadku wadliwego działania lub nienormalnego stanu pracy procesora. [E 11] 
Wyłącznik zewnętrzny Umożliwia przekazanie sygnału o nieprawidłowej pracy urządzenia zewnętrznego. Pojawienie się tego sygnału na zacisku wejściowym falownika powoduje jego zablokowanie oraz odłączenie wyjścia. [E 12] 
Błąd USP Błąd zaniku zasilania, gdy funkcja USP jest wybrana to falownik jest zabezpieczony przed samoczynnym uruchomieniem po przywróceniu zasilania. [E 13] 
Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Falownik posiada zabezpieczenie wykrywające zwarcie doziemne pomiędzy falownikiem a silnikiem przy włączonym zasilaniu a przed uruchomieniem falownika. Zabezpieczenie to przeznaczone jest do ochrony falownika a nie obsługi. [E 14] 
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym Gdy napięcie zasilające falownik jest wyższe od dopuszczalnego to po 100 sekundach od wykrycia tego stanu wyjście falownika zostanie odłączone. [E 15] 
Zabezpieczenie termiczne Gdy wewnętrzny czujnik temperatury wykryje zbyt wysoką temperaturę modułu mocy bądź modułu sterującego to nastąpi odłączenie wyjścia falownika. [E 21] 
Błąd PTC Jeżeli falownik wykryje, że rezystancja zewnętrznego termistora jest zbyt wysoka to potraktuje to jako stan nienormalny i odłączy wyjście falownika. [E 35] 

Uwaga 1: Jeśli wystąpi błąd EEPROM to należy sprawdzić poprawność wszystkich nastaw gdyż to może być źródłem błędu. Błąd ten wystąpi również w przypadku wyłączenia zasilania falownika, gdy zadany jest sygnał RS (reset). W tym wypadku po ponownym włączeniu zasilania pojawi się błąd EEPROM.

 

Komunikaty dodatkowe

Opis funkcji Wyświetlacz
Komunikaty wyświetlane podczas przygotowywania falownika do pracy oraz po zresetowaniu falownika [SSSS]
[2222]
[HHHH]
Sygnalizacja braku zasilania lub zbyt niskiego napięcia zasilania [   - - -]
Sygnalizuje gotowość falownika do przywrócenia rozkazu ruchu po pojawieniu się napięcia zasilania. Funkcja ta jest aktywna w przypadku aktywnej funkcji automatycznego startu falownika. [□□□□]
Wyświetlanie wersji nastaw falownika Eu - wersja europejska USA - wersja amerykańska JP - wersja japońska [S   EU]
[SUSA]
[S   JP]
Komunikat wyświetlany podczas inicjalizacji historii awaryjnych wyłączeń falownika [S HC]
Komunikat wyświetlany podczas kopiowania parametrów falownika poprzez panel operatorski [COPY]
Brak danych (brak parametrów awaryjnych wyłączeń lub sygnału sprzężenia zwrotnego regulatora PID) [   _ _ _]

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info