UWAGI BEZPIECZEŃSTWA


Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy z falownikiem serii L100 należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem falownika oraz trzymać się ściśle jej wskazań. Przechowuj tą instrukcję w łatwo dostępnym miejscu tak by można było z niej szybko skorzystać w razie potrzeby.

Definicje i symbole

Informacje (komunikaty) dotyczące bezpieczeństwa oznaczane są symbolem i słowem kluczowym OSTRZEŻENIE lub UWAGA. Każde z tych słów ma w tym podręczniku określone znaczenie. Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych poniższymi symbolami należy bezwzględnie przestrzegać.

 Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo porażenia wysokim napięciem. Używany jest do zwrócenia uwagi na rzeczy lub czynności, które mogłyby być niebezpieczne dla osób pracujących przy tym urządzeniu. Przeczytaj te informacje bardzo uważnie i postępuj przy tych operacjach szczególnie ostrożnie.

Symbol "Niebezpieczeństwo". Jest on używany w celu zwrócenia uwagi na rzeczy lub operacje, które mogą być niebezpieczne dla pracujących przy tym urządzeniu. Przeczytaj te informacje bardzo uważnie i postępuj przy tych operacjach szczególnie ostrożnie.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo dla osób. Ostrzeżenie wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do śmierci bądź kalectwa.

UWAGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do mniej znaczących obrażeń ciała lub też do poważnego uszkodzenia urządzenia.

 

 Wskazuje na obszary lub przedmioty o specjalnych cechach, rozszerzenia możliwości lub błędy powszechnie popełniane w obsłudze lub konserwacji falownika.

 NIEBEZPIECZNIE WYSOKIE NAPIĘCIE

Aparaty sterujące silnikiem i układy elektroniczne są przyłączone do niebezpiecznego napięcia sieciowego. Przy obsłudze napędów i układów elektronicznych mogą występować odkryte elementy, których części mogą być pod napięciem sieciowym lub wyższym. Przy sprawdzaniu elementów należy stać na chodniku izolacyjnym i przyzwyczajać się do używania tylko jednej ręki. Zawsze należy pracować w obecności innej osoby, która może przyjść z pomocą. Należy odłączyć zasilanie przed przeprowadzeniem wszelkich czynności kontrolnych lub konserwacyjnych. Należy zapewnić właściwe uziemienie. Podczas pracy przy wirujących maszynach należy nosić okulary ochronne.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE:
Urządzenie powinno być instalowane, regulowane i obsługiwane przez wykwalifikowany personel zaznajomiony z jego budową i obsługą oraz związanymi z tym zagrożeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE:
Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór maszyn i urządzeń oraz zastosowanych układów przenoszenia napędu. Użyte maszyny, urządzenia i materiały powinny zapewnić bezpieczną pracę napędu podczas zasilania silnika napięciem o częstotliwości wynoszącej 150% maksymalnego wybranego zakresu częstotliwości. Niewłaściwy dobór urządzeń może spowodować uszkodzenie układu napędowego i obrażenia obsługi.

OSTRZEŻENIE:
W celu zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prąd upływu w celu uniknięcia niepożądanego zadziałania wyłącznika należy dobrać właściwy poziom czułości. Układ zabezpieczenia doziemnego nie jest przeznaczony do ochrony obsługi przed porażeniem.

OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI URZĄDZENIA.

UWAGA:
Można stosować zewnętrzne aparaty chroniące silnik przed przeciążeniem prądem, momentem lub temperaturą, jeśli ochrona ta będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA:
Należy przeczytać i dokładnie zrozumieć tą instrukcję przed rozpoczęciem pracy z falownikami serii L100. UWAGA:
Za odpowiednie uziemienia, urządzenia odłączające i inne urządzenia bezpieczeństwa oraz ich właściwe zainstalowanie odpowiada użytkownik.

UWAGA:
Do falownika serii L100 należy przyłączyć wyłącznik termiczny silnika lub zabezpieczenie od przeciążenia, żeby zapewnić odłączenie falownika w przypadku przeciążenia lub przegrzania silnika.

UWAGA:
DOPÓKI ŚWIECI (MIGA) DIODA "CHARGE", ISTNIEJE NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE.

UWAGA:
Wirujące wały maszyn i potencjały elektryczne wyższe od potencjału ziemi mogą być niebezpieczne. Dlatego usilnie zaleca się, aby przeprowadzać wszelkie prace elektryczne zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalowanie, regulacja i konserwacja winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy stosować się do podanych w niniejszej instrukcji procedur testowania. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy zawsze odłączyć napięcie.

 

OSTRZEŻENIE:
To urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być trwale uziemione poprzez dwa niezależne przewody.

SILNIKI:
a) silnik musi być podłączony do punktu ochronnego przez małą rezystancję (<0,1 Ohm)
b) każdy silnik musi mieć właściwe dane znamionowe
c) silniki posiadają niebezpieczne wirujące elementy. Bądź ostrożny przebywając w pobliżu wirującej maszyny.

UWAGA:
Załączony ALARM może oznaczać niebezpieczeństwo porażenia nawet wówczas, gdy falownik jest odłączony. W przypadku konieczności zdjęcia obudowy przedniej upewnij się czy doprowadzone do zacisków ALARM przewody nie są pod napięciem.

UWAGA:
Wszystkie zaciski falownika, do których są połączone urządzenia siłowe (silnik, opornik hamujący, filtry) muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dostępem._

UWAGA:
Falownik może być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP54 (zgodnie z normą EN605294-1). Aplikacja musi być zgodna z EN60204-1 z uwzględnieniem wytycznych.

UWAGA:
Połączenie końcówek kablowych z przewodami musi być trwale złączone za pomocą dwóch niezależnych uchwytów (rys. poniżej)


 

UWAGA:
Dwubiegunowe urządzenia rozłączające muszą być odpowiednio dobrane do odłączania źródła zasilania od falownika. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z normą IEC946-1/IEC947-3.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info