Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Silnik nie pracuje Nie ma napięcia na wyjściach U, V, W falownika

• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania częstotliwości wyjściowej falownika (parametr [A01])?

• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania ruchu (parametr [A02])?

• Ustaw odpowiednią wartość parametru [A01]

• Ustaw odpowiednią wartość parametru [A02]

• Czy źródło zasilania falownika jest podłączone do zacisków L1, L2 i L3 (N)? Jeśli tak to czy pali się kontrolka POWER?

• Sprawdź zaciski L1, L2, L3 (N) oraz U, V, W

• Włącz zasilanie falownika

• Sprawdź czy wyświetlany jest komunikat błędu E xx? • Naciśnij przycisk (FUNC.) i sprawdź przyczynę błędu. Następnie naciśnij przycisk RESET

• Sprawdź czy poprawnie oprogramowałeś zaciski wejściowe?

• Czy wydany został rozkaz ruchu (RUN)?

• Czy zacisk FW (lub RV) jest połączony z P24?

• Sprawdź funkcje zacisków wejściowych określonych funkcjami [C01] - [C05]

• Wydaj rozkaz ruchu (RUN)

• Połącz FW (lub RV) z P24 (dotyczy to przypadku, gdy rozkaz ruchu wydawany jest z listwy zaciskowej)

• Czy za pomocą funkcji [F01] ustawiłeś odpowiednią częstotliwość wyjściową?

• Czy zaciski zadawania częstotliwości H, O i L podłączone są do potencjometru?

• Ustaw częstotliwość wyjściową

• Gdy wybrane jest zadawanie częstotliwości  potencjometru to połącz go odpowiednio z zaciskami H, O i L i ustaw częstotliwość wyjściową.

• Sprawdź czy nie jest włączony rozkaz RS/FRS • zwolnij rozkaz RESET
Jest napięcie na wyjściu U, V, W falownika • Czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże?

• Zmniejsz obciążenie silnika

• Przetestuj silnik na zasilaniu bezpośrednio z sieci

Używasz opcjonalnego panelu zdalnego sterowania • Sprawdź czy prawidłowo skonfigurowano połączenie pomiędzy panelem sterowania a falownikiem • Ustaw konfiguracje panelu zdalnego sterowania (panelu kopiującego)

 

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Silnik wiruje w przeciwnym kierunku  

• Sprawdź poprawność połączenia zacisków wyjściowych U, V i W

• Czy kolejność połączeń przewodów fazowych do jest zgodna z oczekiwanym kierunkiem obrotów silnika?

• Połącz wyjścia U, V, W falownika z odpowiadającymi im zaciskami U, V, W silnika

• Czy zaciski sterujące kierunkiem obrotów połączone są prawidłowo?

• Czy parametr [F04] ustawiony jest prawidłowo?

• Zacisk powoduje bieg w przód a zacisk RV powoduje bieg w tył
Prędkość obrotowa silnika nie zwiększa się do oczekiwanej wartości  

• Sprawdź potencjometr jest sprawny oraz czy jest prawidłowo połączony

• Czy moment obciążenia nie jest zbyt duży?

• Wymień potencjometr

• Zmniejsz moment obciążenia

• Jeśli moment obciążenia będzie zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość obrotowa będzie niższa niż wartość ustawiona

Niestabilne obroty silnika  

• Czy ma zbyt dużych zmian obciążenia silnika?

• Czy nie ma zbyt dużych wahań napięcia zasilania?

• Czy nie jest „dziwne zachowanie się" zadajnika częstotliwości (np. potencjometru)?

• Zwiększ moc zarówno silnika jak i falownika

• Zmniejsz wahania napięcia

• Dokonuj „delikatnych" zmian częstotliwości

• Zmień częstotliwość kluczowania falownika ([b83])

Prędkość silnika nie jest dopasowana do falownika   • Czy poprawnie ustawiona jest częstotliwość maksymalna? • Dopasuj charakterystykę U/f do wymagań silnika
Nieprawidłowe wartości parametrów Falownik nie zapamiętuje zmian nastaw parametrów • Czy wyłączyłeś falownik bez (STR) naciśnięcia przycisku (STR) po zmodyfikowaniu parametru falownika? • Wprowadź nową wartość parametru (STR i naciśnij przycisk (STR)
• Parametry są zapisywane do pamięci EEPROM po wyłączeniu zasilania. Czy czas pomiędzy wyłączeniem a włączeniem zasilania jest krótszy niż 6 sek? • Wyłącz na 6 sekund lub dłużej po modyfikacji nastaw falownika
Nie przyjmuje nastaw z panelu kopiującego • Czy zasilania falownika zostało wyłączone na dłużej niż 6 sek. po zmianie paneli z REMT na INV • Ponownie skopiuj nastawy do i wyłącz zasilanie na więcej niż 6 sek.

 

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Nastawy falownika nie zmieniają się Nie można ustawiać częstotliwości. Rozkaz start i stop nie jest wykonywany • Czy dokonywano zmian parametrów związanych zadawaniem częstotliwości i rozkazu ruchu? • Sprawdź i potwierdź zmiany parametrów [A01] i [A02]
Nie można zmienić nastaw falownika

• Czy włączona jest blokada programowa falownika?

• Czy włączona jest blokada programowa falownika z zablokowaniem wszystkich nastaw?

• Czy przełącznik 4 w panelu zdalnego sterowania ustawiony jest na ON? (patrz strona 13-2)

• Rozewrzyj połączenie między zaciskiem [SFT] a [P24] 

• Zmień nastawę parametru [b31]

• Ustaw przełącznik 4 na OFF

 

Uwagi dotyczące wprowadzania danych

Po zmodyfikowaniu nastaw falownika należy odczekać przynajmniej 6 sekund w czasie, których nie można wykonywać żadnych czynności z falownikiem. Jeżeli przed upływem tego czasu naciśniesz jakiś przycisk sterujący, wydasz rozkaz RESET lub wyłączysz zasilanie to zmiana parametrów nie zostanie uwzględniona. Dotyczy to następujących metod modyfikowania nastaw parametrów:

1) Zmian nastaw zatwierdzanych naciśnięciem przycisku (STR)

2) Przepisania nastaw z innego falownika dokonanym poprzez naciśnięcie przycisku (COPY) na panelu kopiującym (DRW)

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info