Zasady bezpiecznego użytkowania
Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy z falownikiem X200 przed zainstalowaniem i uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz ściśle trzymać się jej wskazań. Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu tak, aby można było z niej szybko skorzystać w razie potrzeby.

Definicje i symbole
Informacje dotyczące bezpieczeństwa oznaczane są symbolem i słowem kluczowym: OSTRZEŻENIE lub UWAGA. Każde z tych słów ma w instrukcji określone znaczenie. Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych poniższymi symbolami należy bezwzględnie przestrzegać:

WYSOKIE NAPIĘCIE: Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Używany jest do zwrócenia uwagi na rzeczy lub czynności, które mogłyby być niebezpieczne dla osób pracujących przy tym urządzeniu. Przeczytaj te informacje bardzo uważnie i postępuj przy tych operacjach szczególnie ostrożnie.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo dla osób. Ostrzeżenie wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do śmierci bądź kalectwa.

UWAGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do mniej znaczących obrażeń ciała lub też do poważnego uszkodzenia urządzenia.

Krok1 Oznacza krok w serii czynności prowadzących do osiągnięcia celu.

NOTATKA Notatki wskazują miejsce bądź temat niniejszej instrukcji podkreślający ftp możliwości urządzenia lub zwracający uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników związane z omawianym tematem.

WSKAZÓWKA: Wskazówka zawierają instrukcje oraz porady, które pozwolą zaoszczędzić czas oraz ułatwią instalację oraz użytkowanie urządzenia. Wskazówki są skierowane szczególnie dla początkujących użytkowników.

Niebezpiecznie wysokie napięcie

WYSOKIE NAPIĘCIE: Urządzenia sterujące silnikiem i układy elektroniczne są przyłączone do napięcia sieciowego. Przy obsłudze mogą być łatwo dostępne elementy pod napięciem sieciowym lub wyższym. Przy sprawdzaniu elementów należy stać na chodniku izolacyjnym i starać się wykonywać wszystkie czynności jedną ręką. Zawsze należy pracować w obecności innej osoby, która w razie wypadku może udzielić pomocy. Przed przeprowadzeniem wszelkich czynności kontrolnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie. Należy zapewnić właściwe uziemienie. W przypadku pracy przy maszynach o ruchomych elementach należy być wyposażonym w okulary ochronne.

Środki ostrożności - przeczytaj uważnie

OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane, regulowane i obsługiwane przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z jego budową i obsługą oraz związanymi z tym zagrożeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór maszyn i urządzeń oraz zastosowanych układów napędu. Użyte maszyny, urządzenia i materiały powinny zapewnić bezpieczną pracę napędu podczas zasilania silnika napięciem o częstotliwości wynoszącej 150% maksymalnego wybranego zakresu częstotliwości. Niewłaściwy dobór urządzeń może spowodować uszkodzenie układu napędowego i obrażenia obsługi.

OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prąd upływu. W celu uniknięcia niepożądanego zadziałania wyłącznika należy dobrać właściwy poziom czułości. Układ zabezpieczenia doziemnego nie jest przeznaczony do ochrony obsługi przed porażeniem.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE: Po wyłączeniu zasilania urządzenia odczekaj 5 minut przed dokonywaniem zmian w połączeniach oraz kontroli obwodów. Na niektórych elementach w tym czasie może utrzymywać się niebezpieczne napięcie.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z falownikami serii X200 należy przeczytać i dokładnie zrozumieć tą instrukcję.

UWAGA: Użytkownik odpowiada za odpowiednie uziemienie układu, właściwy dobór, zainstalowanie i sprawność urządzeń zabezpieczających.

UWAGA: Do falownika serii X200 należy podłączyć wyłącznik termiczny silnika lub zabezpieczenie przeciążeniowe, żeby zapewnić odłączenie falownika w przypadku przeciążenia lub przegrzania silnika.

WYSOKIE NAPIĘCIE: UWAGA! PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA DOPÓKI ŚWIECI SIĘ (PULSUJE) DIODA "CHARGE", JEST W URZĄDZENIU NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być trwale uziemione poprzez dwa niezależne przewody.

OSTRZEŻENIE: Wirujące wały maszyn i potencjały elektryczne wyższe od potencjału ziemi mogą być niebezpieczne. Dlatego zaleca się, aby przeprowadzać wszelkie prace elektryczne zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalowanie, regulacja i konserwacja winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy stosować się do podanych w niniejszej instrukcji procedur testowania. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy zawsze odłączyć napięcie.

UWAGA:
a) silnik musi być podłączony do punktu ochronnego przez małą rezystancję (<0,10)
b) każdy silnik musi mieć właściwe dane znamionowe (powinien być odpowiednio dobrany)
c) silniki posiadają niebezpieczne wirujące elementy. Zachowaj ostrożność przebywając w pobliżu wirującej maszyny.

UWAGA: Załączony ALARM może oznaczać niebezpieczeństwo porażenia nawet wówczas, gdy falownik jest odłączony. W przypadku konieczności zdjęcia obudowy przedniej upewnij się czy doprowadzone do zacisków ALARM przewody nie są pod napięciem..

UWAGA: Wszystkie zaciski falownika, do których są połączone urządzenia siłowe (zasilanie, silnik, opornik hamujący, filtr) muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.

UWAGA: Falownik powinien być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP54 (patrz norma EN60529). Aplikacja musi być zgodna z normą EN60204-1 z uwzględnieniem wytycznych na stronie 2-9

UWAGA: Połączenie końcówek kablowych z przewodami musi być trwale złączone za pomocą dwóch niezależnych uchwytów.

UWAGA: Zabezpieczenie falownika musi być instalowane zawsze na wejściu urządzenia jak najbliżej falownika. Ponadto musi spełnić normę IEC947-1/ i część normy IEC947-3 dotyczącą zabezpieczenia. (zabezpieczenia falownika patrz "Dobór przewodów i bezpieczników" 2-19

NOTATKA: Powyższe instrukcje wraz z wszystkimi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne dyrektywami europejskimi LVD (European Low Voltage Directive) i muszą być bezwzględnie stosowane.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info