Krok 9: Po podłączeniu przewodów zasilających i silnika, urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia, będącego pracą próbną. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że wszystkie poniższe warunki są spełnione:
• wykonałeś wszystkie kroki montażu i instalacji do tego punktu zgodnie z instrukcją
• falownik jest nowy, nie widać na nim śladów uszkodzenia jest solidnie zamontowany na niełatwopalnej powierzchni
• do falownika podłączone są przewody zasilania i silnika
• do listwy nie zostały podłączone żadne dodatkowe przewody
• źródło zasilania jest wiarygodne i ma parametry zgodne z wymaganiami zasilania falownika (takimi jak na tabl. znamionowej)
• silnik jest właściwie podłączony i nie jest obciążony

Cel pierwszego uruchomienia - pracy próbnej falownika

Jeżeli zostały spełnione powyższe warunki i nie ma żadnych zastrzeżeń, można przystąpić do wykonania uruchomienia. Pierwsze uruchomienie ma szczególne znaczenie w pracy urządzenia i jego celem jest:

1. Sprawdzenie i potwierdzenie właściwego podłączenia zasilania i silnika.
2. Potwierdzenie, że połączony falownik i silnik są urządzeniami kompatybilnymi.
3. Wprowadzenie do sterowania falownika panelem sterowania.

Pozytywne przeprowadzenie pierwszego uruchomienia daje Ci pewność prawidłowej i bezpiecznej pracy aplikacji z falownikiem Hitachi. Zalecamy przeprowadzenie pierwszego uruchomienia, sprawdzającego współpracę silnika z falownikiem przed przystąpieniem do dalszej instalacji i programowania urządzenia opisanych w instrukcji bez dodatkowych elementów napędu.

Wskazówki i środki ostrożności dotyczące pierwszego uruchomienia

Zapoznaj się z poniższymi uwagami i ostrzeżeniami i postępuj zgodnie z nimi zarówno przy pracy próbnej jak i przy każdym kolejnym uruchomieniu napędu.

1. Źródło zasilania musi mieć zabezpieczenie przed przeciążeniem
2. Upewnij się, że zasilanie zostało załączone. Nigdy nie wyłączaj pracującego falownika poprzez odcięcie zasilania
3. Ustaw potencjometr na najmniejszą wartość (skrajne lewe położenie)

UWAGA: Radiator podczas pracy falownika ma wysoką temperaturę. Nie dotykaj go - istnieje niebezpieczeństwo poparzenia

UWAGA: Za pomocą falownika można w szybki i łatwy sposób zmieniać prędkość obrotową silnika, dlatego przed uruchomieniem upewnij się, że silnik i maszyna są przygotowane do takich zmian.

UWAGA: Jeżeli zasilasz silnik przez falownik napięciem o częstotliwości wyższej niż standardowo ustawiona wartość w falowniku - 50/60Hz, upewnij się, że maszyna i silnik są do tego przystosowane. Jeżeli nie są to, może wystąpić niebezpieczeństwo zranienia obsługi i/lub uszkodzenia maszyny

UWAGA: Sprawdź następujące warunki przed i podczas pierwszego uruchomienia.
• czy jest założona zwora pomiędzy zaciskami [+1] i [+] na listwie obwodów mocy falownika? NIE WŁĄCZAJ zasilania jeżeli nie ma zwory!
• czy jest właściwy kierunek wirowania silnika?
• czy nie wystąpiła blokada falownika podczas przyspieszania bądź hamowania?
• czy wskazania prędkości obrotowej i częstotliwości są poprawne?
• czy silnik emitował nietypowe dźwięki lub wpadał w wibracje?

Podłączenie zasilania falownika

Jeżeli wykonałeś wszystkie polecenia instrukcji do tego kroku, oraz zostały spełnione wszystkie warunki to jesteś gotowy do włączenia zasilania.
Po włączeniu zasilania, na panelu sterowania:
- powinna zapalić się kontrolka POWER.
- powinien zostać przeprowadzony test wyświetlacza cyfrowego, a następnie wyświetlić się wartość 0.0
- powinna zapalić się kontrolka Hz

Jeśli silnik niespodziewanie rozpoczął pracę lub wystąpiły jakiekolwiek problemy, wciśnij przycisk STOP na panelu sterowania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wyłącz falownik przez wyłączenie zasilania.

NOTATKA: Jeżeli falownik został wcześniej włączony i zaprogramowany, na panelu ftp sterowania mogą zapalić się inne kontrolki niż opisano powyżej (poza kontrolką POWER). Jeżeli jest to konieczne, możesz ustawić wszystkie parametry falownika na nastawy fabryczne. Szczegóły patrz rozdział " "Powrót do nastaw fabrycznych" na stronie 6-8_

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info