Chcąc korzystać z falownika X200 na terenie EU koniecznie jest spełnienie dyrektywy (89/336/EEC) odnoszącej się do EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej). Aby wypełnić tą dyrektywę zastosuj się do informacji zawartych w tym rozdziale.

1. Jako użytkownik musisz zapewnić jak najmniejszą impedancję HF (wysokoczęstotliwościowa) pomiędzy falownikiem, filtrem a ziemią.
• Zapewnij odpowiednie metaliczne połączenie uziemiające części metalowe falownika i filtra na możliwie dużej powierzchni. Radiator falownika i obudowa filtra powinny mieć potencjał ziemi (wykorzystaj przewód PE)

2. Unikaj tworzenia sprzężeń indukcyjnych działających jak antena nadawcza, szczególnie na dużych obszarach .
• Dokonuj możliwie najkrótszych połączeń przewodów siłowych.
• Unikaj równoległego prowadzenia przewodów siłowych i sterowniczych

3. Używaj kabli ekranowanych do połączenia silnika, jak i do podłączenia zacisków sterowniczych analogowych i cyfrowych
• Pozostaw nienaruszony ekran przewodu lub kabla na możliwie jak najdłuższym odcinku (" obierz" kabel z ekranu na końcach, na możliwie jak najkrótszym odcinku)
• W przypadku zintegrowanych systemów sterowania, gdy mamy do czynienia z urządzeniem nadzorującym i sterującym pracą falownika np. komputerem lub sterownikiem PLC, umieszczonym w jednej obudowie z falownikiem i mającym wraz z falownikiem wspólny potencjał ziemi, zalecamy podłączenie ekranów przewodów sterowniczych do zacisku PE na obu ich końcach. W systemach gdzie falownik i urządzenie nadzorujące i sterujące znajdują się w znacznej odległości (różne potencjały względem ziemi), zalecamy podłączenie ich przewodów sterowniczych do zacisku PE tylko od strony falownika. Ekran kabla zasilającego silnik powinien być podłączony do PE z obydwu końców
• Dla osiągnięcia dużej powierzchni kontaktu przy połączeniu ekranu przewodu do PE używaj śrub z metalowa podkładką lub metalowym trzymaczem
• Jako kabli siłowych ekranowanych używaj kabli z ekranem w postaci splecionych cienkich miedzianych wiązek (typ CY) o stopniu pokrycia 85%
• Powłoka ekranowa kabla nie powinna być uszkodzona. Jeśli używasz dławików, styczników, zacisków, wyłączników, ekran z kabla powinien być zdjęty na możliwie jak najkrótszych odcinkach
• Niektóre silniki mają pomiędzy tabliczką zaciskowa a obudowa, gumowa uszczelkę. Często też tabliczka zaciskowa i śruba do podłączenia przewodu ochronnego PE są zamalowane. Upewnij się, że dokonane podłączenia są metaliczne i w razie konieczności delikatnie usuń farbę z powierzchni łącznych.

4. Aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia przeprowadź prawidłową instalację okablowania falownika.
• Oddziel kable emitujące zakłócenia (kable siłowe i kable zasilające silnik) na odległość co najmniej 0,25m. od kabli narażonych na zakłócenia ( np. przewody sterownicze). Nigdy nie prowadź obu rodzajów wymienionych kabli równolegle na dużych odległościach. Jeśli kable siłowe i przewody sterownicze i sygnalizacyjne muszą się krzyżować, to tylko pod kątem 90°

5. Staraj się zachować jak najkrótszy dystans pomiędzy urządzeniem emitującym zakłócenia a urządzeniem ograniczającym te zakłócenia ( np. falownik i filtr przeciwzakłóceniowy). Przyczyni się to do zmniejszenia emisji zakłóceń.
W pobliżu falownika ( minimum 0,25m.) powinny być instalowane jedynie urządzenia nie emitujące zakłóceń

6. Zainstaluj odpowiednio filtr przeciwzakłóceniowy
• Zapewnij właściwe połączenie zacisku ochronnego (PE) filtra do zacisku ochronnego falownika. Metaliczne połączenie falownika tylko przez obudowę filtra z ziemią lub jedynie poprzez ekran kabla jest niewystarczające jako połączenie ochronne. Filtr i falownik musi zostać pewnie i trwale połączony z potencjałem ziemi, tak aby wykluczyć możliwość porażenia elektrycznego przy bezpośrednim kontakcie z obudową

Aby dokonać właściwego podłączenia ochronnego filtra należy:
• połączyć filtr z przewodem ochronnym o przekroju co najmniej 10 mm2
• podłączyć drugi dodatkowy przewód uziemiający do dodatkowego zacisku ochronnego (przekrój przewodów ochronnych zależy od nominalnej wartości obciążenia).

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info